Wanneer Eigen Plan

Eigen Plan werkt het best als het knelt en snel een oplossing nodig is. Als er echt iets moet veranderen en er een volgende stap gezet moet worden. Bijvoorbeeld in een situatie waar de overheid druk uitoefent of ingrijpen dreigt. Of als je ziet dat het niet goed gaat met een vriend, familielid of buurtgenoot.

Dit is iets voor iemand die ik ken

Recht om familiegroepsplan te maken

Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt nu met de nieuwe Jeugdwet onder de noemer 'familiegroepsplan' het actief betrekken van het netwerk toegevoegd.

Met een familiegroepsplan heeft een gezin het recht om zelf - samen met de sociale omgeving van de jeugdige - een hulpverleningsplan of plan van aanpak op te stellen, voordat professionals dit voor hen of met hen doen. Dit plan kan gemaakt worden met een Eigen Plan-bijeenkomst.

Dit is iets voor mij

Bij complexe echtscheidingen

Als ouders uit elkaar gaan, komen de kinderen vaak klem te zitten. Voor hen zijn beide ouders belangrijk en ze willen het liefst van allebei houden, met allebei contact en beide ouders op hun verjaardag. Als Eigen Plan wordt ingeschakeld komen de kinderen centraal te staan. Er wordt gekeken hoe hun toekomst eruit zal zien. Wat daarvoor belangrijk is en wie er nog meer van de kinderen houden.

Vaak steunen familieleden hun eigen familielid maar realiseren ze zich niet dat ze het moeilijk maken voor de kinderen wanneer ze negatief praten over de andere ouder. Soms is het gesprek op gang brengen van de ouders en de mensen die zij belangrijk vinden al genoeg. Soms is een Eigen Plan bijeenkomst met alle betrokkenen nodig om afspraken te maken over de communicatie over en met de kinderen en over hun toekomst. Informatie van professionals of ervaringsdeskundigen kan daarbij helpen. Kijk bijvoorbeeld op www.villapinedo.nl

Dit is iets voor mij

Bij ziekte of tijdelijke of langdurende beperkingen

Als iemand ziek is of kwetsbaar in het leven staat, is er hulp en steun nodig. Meestal zijn de mensen in de omgeving bereid om iets te doen. De omgeving zegt vaak: ‘Laat maar weten als ik iets kan doen’. Maar de persoon die steun nodig heeft, vindt het toch moeilijk om een beroep op ze te doen, of is bang dat daarmee ook de regie uit handen wordt gegeven, over hoe je de dingen gedaan wilt hebben.

Mensen bieden lang niet altijd aan wat je zelf nodig hebt. ‘Nee’ zeggen tegen een goed bedoeld aanbod is niet eenvoudig. Aangeven welke hulp je eigenlijk wel goed kan gebruiken, is nog veel moeilijker.

De Eigen Plan coach gaat met je na wat er speelt en hoe en wie je op welke wijze kan betrekken. Als het nodig is kan een Eigen Plan bijeenkomst een concreet plan opleveren waaraan naast mensen uit de eigen kring ook professionals bijdragen en dat de afstemming en samenwerking helder maakt.

Dit is iets voor mij

Wanneer Jeugdbescherming ingeschakeld is

Wanneer er zorgen zijn over veiligheid komt Jeugdbescherming in beeld. Veiligheid in brede betekenis.  Bijvoorbeeld als een kind niet naar school gaat. Als ouders door ziekte, verslaving of andere beperking niet beschikbaar zijn als opvoeder. Als er thuis geschreeuwd wordt of als er geen geld is voor eten.

Met Eigen Plan kan gezocht worden naar mogelijkheden om, samen met mensen uit de eigen kring en professionals, een veilig plan te maken.

Mensen die betrokken zijn bij de ouders of om de kinderen geven, weten vaak heel goed wat wel en niet kan helpen of waar het eigenlijke probleem zit.

Samen weet je meer en kan er meer worden bereikt! Zodat Jeugdbescherming zich ook weer kan terugtrekken.

Dit is iets voor mij

Wanneer er een ontruiming dreigt

Als er een brief op de mat ligt over ontruiming is er vaak op veel terreinen iets aan de hand. Dan zijn er al veel brieven aan voorafgegaan. Er zijn deurwaarders aan de deur geweest als er sprake is van niet betalen van de huur, of politie als er sprake is van een ontruiming vanwege overlast.

De bewoner kan het vaak al een tijd niet meer aan en heeft een stapel ongeopende post. Dikwijls weet niemand er van en leidt de bewoner een geïsoleerd bestaan. Financiële problemen hangen regelmatig samen met geen werk, een verbroken relatie of ziekte. Soms is er ook sprake van verslaving.

Eigen Plan gaat samen met de bewoner na wie er allemaal belangrijk zijn of waren in zijn leven en nu mee zouden kunnen denken (uit de eigen kring, familie, buren, ex-collega’s). Maar ook betrokken professionals (verhuurder, schulddienstverlening, maatschappelijk werk) kunnen meedoen door hun mogelijkheden aan te geven of kennis in te brengen. Uitgangspunt zijn de voorwaarden die verhuurder stelt om de ontruiming te voorkomen.

Dit is iets voor mij

Wanneer herstel nodig is na een wandaad

Wanneer je slachtoffer bent geworden, voel je je angstig en heb je veel vragen. Waarom gebeurde het mij? Waarom doet iemand zoiets? Kan het zomaar weer gebeuren? Daarnaast kan je ook lichamelijk, financieel of materieel schade hebben geleden. Mensen in je omgeving voelen met je mee, worden ook bang, of moeten voor je zorgen. Eigen Plan gaat in gesprek met slachtoffer en dader om uit te vinden of ze voor herstel voelen en wat en wie daarvoor nodig zijn.

Als beiden voelen voor herstel wordt een bijeenkomst voorbereid. Daar nemen zowel slachtoffer en dader aan deel, maar ook mensen uit hun omgeving die bij hen betrokken zijn of ook geraakt zijn door hetgeen is gebeurd. Het gesprek gaat over wat er is gebeurd (feiten), wat je voelde toen het gebeurde of toen je erover hoorde en wat er nodig is om te herstellen. De opbrengst is dat het slachtoffer zich weer veiliger voelt en verder kan, en de dader verantwoordelijkheid heeft genomen en ook weer verder kan. Ook kan een herstelplan worden gemaakt over materiële zaken en financiën.

Dit is iets voor mij

Bij ouder worden, wanneer zelfstandigheid onder druk staat

Iedereen wil zeggenschap houden over zijn leven en wonen op de manier die je zelf kiest. Soms is dat nu nog wel mogelijk, maar hoe lang nog? Eigen Plan kan steun bieden bij het nadenken over wat je wilt als het gaat om zelfstandigheid en wonen. Over wie belangrijk zijn om je wensen aan te vertellen. Zodat als je krachten verder afnemen, je gesteund kunt worden bij wat je zelf het liefste wilt. Het gaat dan niet alleen over je kinderen; ook je buren, contacten in de buurt, vrienden, leeftijdgenoten, familieleden kunnen een rol spelen en met je meedenken. Je maakt een plan voor als het straks nodig is.

Dit is iets voor mij

 

 

Na detentie je leven en contact met familie en vrienden weer oppakken

Er is veel gebeurd, de straf zit er bijna op en je wilt een nieuwe start maken. Daar is veel voor nodig: er moet huisvesting worden geregeld en inkomen en werk. Dat is niet gemakkelijk vanuit detentie, al is er hulp van professionals beschikbaar. Maar niemand redt het alleen: hoe zit het met de mensen die bij je hoorden, vroeger belangrijk waren, je familie, vrienden buren? Vaak is er geen contact meer en is er niet gesproken over wat je hebt gedaan en hoe dat invloed heeft op je leven en dat van hen. Eigen Plan kan met je ordenen wat belangrijk is, wie belangrijk zijn en waar eventueel aandacht voor nodig is om contacten en relaties te herstellen. Want zeker na detentie heb je mensen om je heen nodig die er voor je zijn en voor wie jij ook iets wilt betekenen.

Dit is iets voor mij

Om afspraken over samenleven te maken (in de straat, buurt, op school)

Als er ruzie of overlast is in het trappenhuis, in de straat, het winkelcentrum en je je niet meer veilig voelt, kan Eigen Plan samen met jou op zoek gaan naar wat er aan de hand is en hoe je denkt aan een oplossing bij te kunnen dragen. Ook met de andere ‘partijen’ neemt de Eigen Plan coach contact op met dezelfde vragen. Wanneer er bereidheid is om in gesprek te gaan, wordt gezocht naar de gemeenschappelijke noemer: wat willen beide partijen bereiken? Het gaat dan vooral om waarin iedereen zich kan vinden: dat we hier met elkaar plezierig wonen, dat oud en jong elkaar respecteren.

Ieder bedenkt wat hij zelf kan bieden om bij te dragen aan dat doel. In een bijeenkomst worden intenties uitgesproken en concrete afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren, wie wat gaat doen en hoe je met elkaar gaat zorgen dat het in de toekomst beter gaat.

Dit is iets voor mij

Bij schulden

Financiële problemen hebben veel impact. Als je geen geld hebt, is het lastig om mee te doen en contacten te onderhouden. Je kunt niet iemand uitnodigen, want je kan niets aanbieden. Je kan niet naar een verjaardag, want een cadeautje kost geld. Als je lang zonder inkomsten of met schulden zit, kan je ook je ziektekostenverzekering of huur niet meer betalen en raak je je woning kwijt.

Eigen Plan gaat in gesprek om op zoek te gaan naar wat er nodig is en wie in de omgeving waarmee kan helpen. Want samen sta je sterker! Als anderen niet mogen weten wat er speelt, doe je hen ook tekort. Vriendschap en familiebanden zijn er niet alleen voor de goede tijden, maar hebben ook betekenis als het niet goed gaat.

Dit is iets voor mij

Wat kun je zelf doen

  • Je kunt beginnen met te bedenken wat je het liefste zou willen in jouw situatie. Niet wat je allemaal niet wilt, maar wat voor jou de ideale situatie zou zijn.
  • ​Bedenk wat daar allemaal voor nodig is en wat er in de weg zit.
  • Maar bedenk ook wie nu al bij jouw situatie betrokken zijn.
  • Wie zou jou willen helpen om een oplossing te bedenken?
  • Wie denkt al mee in oplossingen maar in een richting die je zelf niet wilt?
  • Wanneer je weet wat je wilt en ook weet wie je daarbij zou kunnen helpen om dat voor elkaar te krijgen, is de volgende stap: aan de ander vertellen wat je zou willen en vragen om samen een plan te maken. Vervolgens kijk je samen hoe het uitgevoerd kan worden.

 

Wat mij heeft geholpen