Veel gestelde vragen

Wat is een familiegroepsplan?

In de Jeugdwet (ingegaan op 1-1-2015) is opgenomen dat bij opvoedzorgen families het recht hebben om zelf een familiegroepsplan te maken. Alle betrokken hulpverleners moeten hun eigen hulpverlenersplannen baseren op het familiegroepsplan. Een familiegroepsplan kan op verschillende manieren tot stand komen. Eén of meer modules van Eigen Plan kunnen families helpen om het familiegroepsplan te maken.

 

Doen jullie nog meer dan Eigen Plan trajecten?

Soms blijkt een plan een grote uitdaging voor organisaties en overheden, protocollen en regels kunnen de uitvoering in de weg zitten.  Wij houden de vinger aan de pols zodat de uitvoering van een plan ook daadwerkelijk op gang komt. Actief signaleren we als er zaken niet goed gaan of misstanden, ten einde de dienstverlening en zorg te verbeteren.

Eigen Plan biedt ook ondersteuning aan hulpverleners door hen te inspireren en stimuleren naar een andere manier van denken, doen en organiseren. Dit doen we o.a. door aan te sluiten bij teamoverleggen en met de Serious Game.

 

Wat is de Serious Game "Sterker ben je Samen!"?

De Serious Game is een manier om spelenderwijs te ervaren wat de meerwaarde is van het netwerk. En wat het belang is van co-creatie: een plan gemaakt door gezin, netwerk en hulpverlening samen. De game is een inspirerende, leuke en alternatieve manier als ondersteuning bij je werk als professional. Daarnaast geeft het inzicht in de toegevoegde waarde van een Eigen Plan traject.

In een periode van twee uur wordt dit spel met een groep gespeeld onder leiding van twee moderatoren. Aan het eind wordt met elkaar gedeeld welke inzichten het spel opgeleverd heeft. Een actieve manier om zelf te ervaren in verschillende rollen hoe samenwerking eruit kan zien. Om het spel te spelen zijn er minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers nodig. 

 

Wat is de positie van de coaches?

De onpartijdigheid van Eigen Plan is essentieel voor de slagingskans. Wij werken met onafhankelijke coaches, die geen partij zijn bij de problematiek. De inhoud van het plan en hoe het tot stand komt is aan de hoofdpersoon, zijn of haar netwerk en eventueel betrokken instanties. De coach ondersteunt alleen het proces.

Wanneer instanties betrokken zijn, maakt inzet van Eigen Plan ieders positie duidelijk. De hoofdpersoon en zijn netwerk nemen de regie, de betrokken instantie kan eventueel voorwaarden stellen en hulp aanbieden. Maar het maken van het plan is in handen van betrokkenen zelf. Zij zijn opdrachtgever. Instanties bieden de hulp die gevraagd en gewenst wordt. Dit werkt lastenverlichtend voor de professionals. Er zijn gezamenlijke afspraken tussen hoofdpersoon, netwerk en instanties.

De coaches zijn speciaal hiervoor getrainde freelancers met levenservaring. Vertrouwen vinden wij essentieel en daarom kunnen mensen zelf hun voorkeur voor een coach aangeven, wat betreft taal, religie, culturele achtergrond, sekse en leeftijd. 

 

Privacy

Eigen Plan gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij bewaren niet meer dan nodig is en doen dit zo transparant mogelijk:

  • Eigen Plan werkt met een beveiligd online registratiesysteem (KeDo*) en beveiligd mailverkeer. In dit registratiesysteem bewaren we jouw persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en indien van toepassing de namen, de woonplaats en de gegevens over het gezag van beide ouders zijn. Ten behoeve van de financiering vragen we ook om Burgerservicenummer van één van de kinderen, ouder met gezag met adres; deze gegevens worden gedeeld via VECOZO* en zijn slechts voor de coördinator toegankelijk.
  • Informatie die we van de aanvrager/hulpverlener krijgen: zoals bovengenoemde persoonsgegevens, reden voor een Eigen Plan en eventuele voorwaarden voor een Eigen Plan, bewaren we ook in ons online registratiesysteem. Deze informatie is door aanvrager/hulpverlener al met je besproken en komt ook in het eerste contact van de coach met jou aan de orde.
  • Tijdens jouw contact met Eigen Plan krijgt de coach namen en contactgegevens van jou en van mensen uit jouw netwerk. Ook deze informatie wordt gedurende het Eigen Plan traject genoteerd in het beveiligde online registratiesysteem. Na afloop van het traject verwijdert de coach alle informatie die per mail of anderszins is ontvangen en verzameld.
  • Het gemaakte eigen plan wordt nog 2 jaar bewaard in het beveiligde online registratiesysteem van Eigen Plan, zodat jij het kan opvragen. Als je dit niet wilt, kan je dit schriftelijk of per mail aangeven.
  • Betrokkenen ontvangen na afloop van een Eigen Plan traject een evaluatie per mail. Hiervoor bewaren we de mailadressen in het beveiligde online registratiesysteem van Eigen Plan. Na de evaluatie worden deze mailadressen verwijderd.
  • Recht op inzage in gegevens. Je hebt recht op inzage in gegevens die geregistreerd zijn. Ook heb je het recht om gegevens die niet correct zijn te wijzigen of te laten verwijderen in het online registratiesysteem, voor zover ze jouw situatie betreffen.

Als je meer informatie wilt of vindt dat Eigen Plan onzorgvuldig met je gegevens is omgegaan, kan je bellen met ons algemene nummer 06 – 52000360 of mailen naar contact@eigen-plan.nl.

* VECOZO  is het landelijk communicatiepunt voor de zorg en biedt een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens uitwisselen.

* KeDo is een online registratiesysteem,  NEN 7510 en ISO 27001 - gecertificeerd zijn en beschikt over de Groene Vink voor het berichtenverkeer via VECOZO.

 

Klachten

Zijn er klachten over Eigen Plan, neem dan contact met ons op. We kijken allereerst of we er samen uit kunnen komen.