Veel gestelde vragen

Wat is een familiegroepsplan?

In de Jeugdwet (ingegaan op 1-1-2015) is opgenomen dat bij opvoedzorgen families het recht hebben om zelf een familiegroepsplan te maken. Alle betrokken hulpverleners moeten hun eigen hulpverlenersplannen baseren op het familiegroepsplan. Een familiegroepsplan kan op verschillende manieren tot stand komen. Eén of meer modules van Eigen Plan kunnen families helpen om het familiegroepsplan te maken.

 

Doen jullie nog meer dan Eigen Plan trajecten?

Soms blijkt een plan een grote uitdaging voor organisaties en overheden, protocollen en regels kunnen de uitvoering in de weg zitten.  Wij houden de vinger aan de pols zodat de uitvoering van een plan ook daadwerkelijk op gang komt. Actief signaleren we als er zaken niet goed gaan of misstanden, ten einde de dienstverlening en zorg te verbeteren.

Eigen Plan biedt ook ondersteuning aan hulpverleners door hen te inspireren en stimuleren naar een andere manier van denken, doen en organiseren.

 

Wat is de positie van de coaches?

De onpartijdigheid van Eigen Plan is essentieel voor de slagingskans. Wij werken met onafhankelijke coaches, die geen partij zijn bij de problematiek. De inhoud van het plan en hoe het tot stand komt is aan de hoofdpersoon, zijn of haar netwerk en eventueel betrokken instanties. De coach ondersteunt alleen het proces.

Wanneer instanties betrokken zijn, maakt inzet van Eigen Plan ieders positie duidelijk. De hoofdpersoon en zijn netwerk nemen de regie, de betrokken instantie kan eventueel voorwaarden stellen en hulp aanbieden. Maar het maken van het plan is in handen van betrokkenen zelf. Zij zijn opdrachtgever. Instanties bieden de hulp die gevraagd en gewenst wordt. Dit werkt lastenverlichtend voor de professionals. Er zijn gezamenlijke afspraken tussen hoofdpersoon, netwerk en instanties.

De coaches zijn speciaal hiervoor getrainde freelancers met levenservaring. Vertrouwen vinden wij essentieel en daarom kunnen mensen zelf hun voorkeur voor een coach aangeven, wat betreft taal, religie, culturele achtergrond, sekse en leeftijd. 

 

Privacy

Eigen Plan gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij bewaren niet meer dan nodig is en doen dit zo transparant mogelijk:

  • Eigen Plan werkt met een beveiligde database en een beveiligde mailbox. In deze database bewaren we jouw persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats geboortedatum, Burgerservicenummer en indien van toepassing de namen, de woonplaats en de gegevens over het gezag van beide ouders.
  • Tijdens het contact met Eigen Plan krijgt de coach namen en contactgegevens van jou en van mensen uit jouw netwerk. Na afloop van het traject verwijdert de coach alle informatie die per mail of anderszins is ontvangen en verzameld.
  • Het gemaakte Eigen Plan wordt nog 1 jaar bewaard in de beveiligde database van Eigen Plan, zodat jij het kan opvragen. Als je dit niet wilt, kan je dit schriftelijk of per mail aangeven.
  • Betrokkenen ontvangen na afloop van een Eigen Plan traject een evaluatie per mail. Hiervoor bewaren we de mailadressen in de beveiligde database van Eigen Plan. Na de evaluatie worden deze mailadressen verwijderd.

Als je meer informatie wilt of vindt dat Eigen Plan onzorgvuldig met je gegevens is omgegaan, kan je bellen met ons algemene nummer 06 – 52000360 of mailen naar contact@eigen-plan.nl.

 

Klachten

Zijn er klachten over Eigen Plan, neem dan contact met ons op. We kijken allereerst of we er samen uit kunnen komen.