Gemeenten

Familiegroepsplan

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dan treedt ook de nieuwe jeugdwet in werking. In die wet is een belangrijk recht voor ouders, familieleden en andere betrokkenen vastgelegd. Zij krijgen de mogelijkheid éérst zelf aan een oplossing te werken met een zogenaamd ‘familiegroepsplan’, vóórdat al of niet gedwongen professionele jeugdhulp wordt ingeschakeld. Dit is geen vrijblijvende optie – als een van de vele hulpverleningsmogelijkheden – maar een dwingende opdracht aan gemeenten, die hun beleid hierop moeten afstemmen en middelen ter beschikking dienen te stellen om dit te faciliteren.

Vermijden zorg vanuit dwang

De gedachte achter het familiegroepsplan is dat burgers in veel gevallen heel goed in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor problemen in eigen familie- of vriendenkring. De gezamenlijke aanpak van familie en steun uit directe kring dragen bij aan het welzijn van kinderen. Het bevordert steun van het netwerk waardoor een uithuisplaatsing veelal kan worden vermeden of in het netwerk geregeld kan worden.

Concrete afspraken

Eigen Plan beschikt over de expertise, ervaring en instrumenten waarmee gemeenten invulling kunnen geven aan het recht van de familie en de direct betrokkenen om zelf aan een oplossing te werken met een familiegroepsplan. Het programma  Eigen Plan voorziet onder meer in het organiseren van bijeenkomsten, waarbij het familie-en vriendennetwerk zelf een plan opstelt en uitvoert. Goed getrainde coaches van Eigen Plan brengen de betrokkenen rond de tafel en helpen hen daarbij. De voorwaarden van instanties voor het plan zijn uiteraard een belangrijk startpunt. Het familiegroepsplan wordt getoetst aan deze voorwaarden voordat concrete afspraken over uitvoering en samenwerking tussen netwerk en hulpverlening worden gemaakt. Het plan biedt draagvlak, inspiratie en een lonkend toekomstperspectief.

Tevreden professionals en families

Met deze aanpak is in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Gebleken is dat de eigenaar van het probleem, samen met de eigen kring, ook de sleutel voor de oplossing in handen heeft. Zij maken concrete en werkbare plannen die leiden tot betere situaties voor kinderen, minder pijnlijke en langdurige trajecten, afname van hulpverleningsconsumptie en tevreden professionals en families. Vele onderzoeken naar Family Group Conferencing en Eigen Kracht-conferenties bevestigen deze resultaten.

De Eigen Plan aanpak is flexibel, snel, neutraal en onpartijdig. Wij kiezen ervoor om korte trajecten in te zetten, inpasbaar in de professionele hulpverlening.

Eigen Plan biedt gemeentes advies en ondersteuning aan bij de vormgeving van burgerparticipatie. 

Voor meer informatie neem contact op met Monique Bontje op nummer 06-52000360 of mail naar m.bontje@eigen-plan.nl